Colofon


Leesplein is sinds 1999 het verzamelpunt voor leesbevordering voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar, ouders en professionals. Alle content die op Leesplein is te vinden, is gerelateerd aan kinder- en jeugdboeken en lezen. De website wordt voortdurend voorzien van nieuwe informatie.
Volg Leesplein ook op Twitter en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over lezen of schrijf je in voor de Nieuwsbrief Jeugd en Jongeren.

Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar leesplein@bibliotheek.nl.

Hoofdredactie: a.i. Norma Verheijen
Redactie 0-6 jaar: Patty de Block
Redactie 6-12 jaar: Eveline Vink
Redactie 12+: Nicky de Boer
Redactie 15+: Bea Ros
Redactie Ouders en professionals en technische redactie: Dorien Nannings
Techniek en vormgeving: Icontact
Onderhoud en correctie: Bureau DN, Dorien Nannings

Alle luistervoorbeelden zijn beschikbaar gesteld door Luisterrijk, de mp3-downloadshop voor luisterboeken.
Diverse uitgeverijen hebben illustratiemateriaal ter beschikking gesteld voor gebruik op Leesplein.nl.


Selectiecriteria Leesplein
Leesplein biedt een keuze van het kwalitatief beste en/of meest bruikbare uit het aanbod van kinder- en jeugdboeken. Met vooral het kijk- en leesplezier voor ogen wordt een brede keuze gemaakt uit alle boeken die in aanmerking komen voor kinderen en jongeren van allerlei aard en met allerlei belangstelling.
Bij die keuze worden diverse factoren afgewogen:
- de ideeën die aan een uitgave ten grondslag liggen en de uitwerking daarvan in thema's, figuren en situaties
- originaliteit en humor
- het taalgebruik
- de opbouw van het verhaal
- het wereldbeeld dat gewild of ongewild wordt opgeroepen
- relatie tussen tekst en beeld
- bijzondere aspecten of speciale gebruiksmogelijkheden
- bij informatieve boeken spelen toegankelijkheid van de informatie en het al of niet beschikbaar zijn van andere boeken over het onderwerp mee.


GEBRUIKSVOORWAARDEN

Organisatiegegevens
Leesplein.nl wordt vanaf 1 januari 2015 ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek.
Postadres: Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
Bezoekadres: Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag
E-mail: leesplein@bibliotheek.nl
Algemeen telefoonnummer: 070-3140911

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van de Koninklijke Bibliotheek ('KB'), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de 'Informatie').

Informatie en aansprakelijkheid
Deze website van de KB wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan de KB niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. De KB kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
De KB is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de KB.

Informatie van derden
De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. De KB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.
De KB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de Informatie berusten bij de KB of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag u deze website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de KB.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen
De KB behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015.